Ako sa stať členom

Členom spolku môže byť občan obce Šenkvice, ktorý vlastní alebo užíva vinohrad, vyrába víno pre vlastnú potrebu alebo na predaj, resp. nakupuje a predáva víno, príp. je len priateľom a milovníkom dobrého vína.

Členmi spolku môžu byť i právnické a fyzické osoby a samostatne hospodáriaci roľníci, podnikajúci na území obce Šenkvice vo vinohradníctve a vinárstve.

Spolok je otvorený aj pre občanov a podnikateľov z iných miest a obcí, ak sú akýmkoľvek spôsobom (príbuzensky, podnikateľskou činnosťou a pod. ) zviazaní s obcou Šenkvice.

O prijatí za člena rozhoduje 5 členné predstavenstvo spolku.